Onderzoek ontwikkelingen Jeugdhulp

“De TAJ constateert een toename van problemen bij een deel van de aanbieders”. “Het gebrek aan zekerheid zorgt voor het uitblijven van strategische beslissingen en reactief organiseren”.

Zomaar twee conclusies uit de jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) die in april 2016 is gepubliceerd (kenmerk TAJ 1604020). De TAJ is een onafhankelijke organisatie met als taak ervoor te zorgen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen tot inkoopafspraken komen die de continuïteit van hulp verzekeren en voorkomen dat specialistische functies verdwijnen. Significant ondersteunt de TAJ bij het opstellen van de jaarrapportages met onderzoek en advies.

De vraag van de Transitie Autoriteit Jeugd

Jaarlijks maakt de TAJ een jaarrapportage. Voor de komende Jaarrapportage 2017 wenst de TAJ onder andere inzicht in de ontwikkeling van de (specialistische) jeugdhulpfuncties. In opdracht van de TAJ voert Significant onderzoek uit naar de in-, door- en uitstroom van jeugdigen in de gespecialiseerde jeugdhulp. Daarnaast gaat Significant ook onderzoek doen naar specifieke thema’s, zoals: de randvoorwaarden voor transformatie, de samenwerking in de regio, de problematiek rond het bovenregionale aanbod en de risico’s in de bedrijfsvoering van specialistische aanbieders. Over deze onderwerpen heeft de TAJ in haar jaarrapportage van april 2016 aanbevelingen gedaan. Significant onderzoekt nu hoe het staat met deze onderwerpen en of de aanbevelingen van de TAJ ter harte worden genomen. 

Ook voor de vorige jaarrapportage heeft Significant onderzoek uitgevoerd 

Significant heeft begin 2016 bij jeugdhulpregio’s contracten tussen gemeenten en aanbieders opgevraagd en geanalyseerd. Bij deze contracten is bijvoorbeeld gekeken naar de duur van de contracten en of er inhoudelijke afspraken zijn gemaakt over (zorg)vernieuwing. Ook zijn tarieven voor 2016 opgevraagd en vergeleken met de tarieven van 2015. Daarnaast zijn aanbieders van specialistische jeugdhulp en gecertificeerde instellingen geïnterviewd over hun ervaringen met het gedecentraliseerde stelsel en hebben zij gegevens aangeleverd over de in-, door-, uitstroom van cliënten en de productie per half jaar. Ten slotte zijn diepte interviews gehouden met aanbieders en gemeenten waarin zij hun bevindingen over het eerste jaar met het gedecentraliseerde stelsel konden delen. 

De resultaten van dit onderzoek gaven inzicht in eerste ontwikkelingen en ervaringen met het nieuwe stelsel. De resultaten zijn gerapporteerd aan de Tweede Kamer. 

Verder gebruikt de TAJ de resultaten voor de uitvoering van haar taken, in het bijzonder kan de TAJ daarmee proactief kijken naar de behoefte aan financiële ondersteuning in het kader van de regeling bijzondere transitiekosten. 

Wilt u meer informatie over het onderzoek voor de TAJ van vorig of dit jaar, kunt u contact opnemen met Maarten Batterink (maarten.batterink@significant.nl) of Wim Hoven (wim.hoven@significant.nl). 

Voor de jaarrapportage van 2016 van de TAJ, zie: https://transitieautoriteitjeugd.nl/nieuws/jaarrapportage-transitie-autoriteit-jeugd 

Voor de resultaten van het onderzoek, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/04/26/taj-onderzoek-ontwikkelingen-jeugdhulp-2015-2016

Significant
Thorbeckelaan 91
3771 ED Barneveld
T
+31 342 40 52 40
E
info@significant.nl
BTW
NL811394529B01